tel. 24/h 22 350 68 99

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Doberman sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krasnobrodzkiej 13/208 03-214 Warszawa.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Rafał Szymborski. Można się z nim kontaktować poprzez e-maile na adres: rafal.szymborski@doberman.com.pl    

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez spółkę Doberman, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w przypadku przekazywania państwu informacji handlowych Art. 6 ust. 1 lit. b, lit. f przedmiotowego rozporządzenia.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług dla Doberman sp. z o.o.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

DOBERMAN SP. Z O. O.

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA

MSWiA nr L-0315/17
NIP 5242832586